Risico’s van asbest


In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest. Wanneer u in contact komt met asbest, zorgt dat voor gezondheidsrisico’s. Onderstaand vindt u informatie over deze risico’s.

Waarom is asbest zo gevaarlijk?

Asbest heeft een vezelige structuur. Het bijzondere is dat de bundels van vezels makkelijk in de lengte kunnen splijten tot steeds dunnere naaldvormige vezels, terwijl de lengte gelijk blijft. Deze microscopisch kleine vezels kunnen bij inademing tot diep in de longen doordringen. Dit kan ongemerkt gebeuren, omdat ze onzichtbaar en reukloos zijn. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels. Het doordringen van asbestvezels in de longen kan ernstige ziekten veroorzaken zoals:

Asbestose. (verstijving van het longweefsel) Asbestose is ongeneeslijk, maar niet direct dodelijk. Bij asbestose is er sprake van een verlaging van de longcapaciteit waardoor overbelasting van het hart kan optreden. De kans op asbestose neemt evenredig toe met de concentratie en duur van de blootstelling aan asbest. Asbestose kan door elke soort asbest ontstaan.

Longkanker. Het verband tussen asbest en longkanker kan maar zelden met zekerheid worden aangetoond. Longkanker is niet altijd ongeneeslijk. Hoe langer er blootstelling is aan asbest, hoe groter de kans op longkanker. Roken samen met blootstelling aan asbest vergroot de kans op longkanker aanzienlijk.

Mesotheliomen. (een zeldzame vorm van kanker van het long- of buikvlies). Deze ziekte wordt bijna altijd door blauw en / of bruin asbest veroorzaakt.

Pleurale Plaques. Pleurale plaques zijn verdikkingen van het borstvlies en worden in verhoogde frequentie gevonden bij aan asbest blootgestelden. Ook hier is de hoogte en de duur van de blootstelling aan asbest bepalend. Pleurale Plaques komen overigens ook voor bij niet aan asbest blootgestelden. Tussen het inademen van asbestvezels en het moment waarop de ziekten zich voordoen kan een periode van tientallen jaren liggen.

Is elk soort asbest kankerverwekkend?

Alle soorten asbest kunnen volgens de gezondheidsraad bij de mens kanker veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Wel is het zo dat wit asbest zonder bijmenging van blauw of bruin asbest niet of nauwelijks in staat is mesotheliomen te veroorzaken. Amfiboolasbest (bruin en blauw asbest) is nog gevaarlijker dan chrysotielasbest (wit asbest).

Is het inademen van asbest altijd gevaarlijk?

Het risico wordt groter naarmate er meer vezels worden ingeademd, bijvoorbeeld door het bewerken (boren, zagen, schuren) of beschadigen van asbestbevattend materiaal. Verder neemt het aantal vezels dat iemand inademt toe naarmate deze persoon langer aan asbestvezels wordt blootgesteld. Daarom is het belangrijk dat het inademen van asbest zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bij het bewerken van asbestbevattend materiaal houdt een eenvoudig stofkapje de gevaarlijke asbestvezels niet tegen. Alleen speciale maskers, zoals die gebruikt worden door deskundige bedrijven, bieden voldoende bescherming.

Analyse asbestverdacht materiaal

Met het blote oog is asbest vaak moeilijk te herkennen. Alleen een asbestanalyse in een geaccrediteerd laboratorium biedt zekerheid. Wilt u informatie over de aanwezigheid van asbest in materiaal? Hulst Milieu Advies biedt u de mogelijkheid tot het uitvoeren van verschillende asbesttesten in een geaccrediteerd laboratorium. U kunt het (stof– of materiaal-)monster zelf nemen en het materiaal naar ons zenden. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Mail ons, klik op de button

info@hulstmilieuadvies.nl